Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. Van Der Linden Slijpservices B.V.: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 92544355;

b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van Der Linden Slijpservices B.V. een overeenkomst aangaat;

c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Der Linden Slijpservices B.V. en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Van Der Linden Slijpservices B.V. en de klant waarop Van Der Linden Slijpservices B.V. deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Van Der Linden Slijpservices B.V. voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Van Der Linden Slijpservices B.V. en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Van Der Linden Slijpservices B.V. bindend, of door afgifte van documenten waaruit deze bevestiging van Van Der Linden Slijpservices B.V. kan blijken bindend.

3.2 Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke of elektronische bevestiging door Van Der Linden Slijpservices B.V. bindend.

Artikel 4 Aanbiedingen en offertes

4.1 Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van Van Der Linden Slijpservices B.V. zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

4.2 De opgegeven prijzen voor bedrijven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en luiden in euro’s. De opgegeven prijzen voor consumenten zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en luiden in euro’s.

4.3 De prijzen gelden uitsluitend voor machinaal bewerkbare instrumenten.

4.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Van Der Linden Slijpservices B.V. daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

4.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4.6 Kennelijke fouten of vergissingen op de website en in folders, publicaties of offertes van Van Der Linden Slijpservices B.V. binden Van Der Linden Slijpservices B.V. niet.

4.7 Wanneer de klant van Van Der Linden Slijpservices B.V. de aanbieding van Van Der Linden Slijpservices B.V. niet aanvaardt, heeft Van Der Linden Slijpservices B.V. het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om de aanbieding te doen bij klant, in rekening te brengen aan de klant.

4.8 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Van Der Linden Slijpservices B.V. wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom en dient op een eerste verzoek van Van Der Linden Slijpservices B.V. onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 5 Prijswijzigingen

5.1 Van Der Linden Slijpservices B.V. is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste 2 maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.

5.2 Indien de klant niet akkoord wenst te gaan met een door Van Der Linden Slijpservices B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in dit artikel, is de klant gerechtigd binnen 7 dagen na de in die leden bedoelde kennisgeving, de overeenkomst schriftelijk of via de e-mail op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Van Der Linden Slijpservices B.V. genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden, dan wel de overeenkomst te ontbinden. De klant is niet gerechtigd tot ontbinding indien de bevoegdheid tot verhoging van een tarief of de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

Artikel 6 Rechten van intellectuele eigendom

6.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde goederen of andere materialen zoals ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Van Der Linden Slijpservices B.V. of haar licentiegevers. De klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

6.2 De klant is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde goederen en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Van Der Linden Slijpservices B.V. of haar licentiegevers bevatten.

6.3 Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de goederen of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de goederen.

6.4 De klant staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Van Der Linden Slijpservices B.V. van goederen of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de klant zal Van Der Linden Slijpservices B.V. vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

6.5 Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft Van Der Linden Slijpservices B.V. de vrijheid om het geleverde te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie.

Artikel 7 Uitvoering en wijziging van de overeenkomst

7.1 De klant kan zowel schriftelijk als mondeling een overeenkomst met Van Der Linden Slijpservices B.V. sluiten. Indien geen specificatie van het aantal instrumenten is geleverd, zal Van Der Linden Slijpservices B.V. na uitvoering van haar (slijp)werkzaamheden de instrumenten tellen, noteren en factureren.

7.2 Verwerkte (geslepen) instrumenten worden alleen door Van Der Linden Slijpservices B.V. verpakt voor zover de (te verwerken) instrumenten in verpakte vorm is verzonden, herverpakking schriftelijk is aangevraagd en het verpakkingsmateriaal herbruikbaar is.

7.3 Indien Van Der Linden Slijpservices B.V. in het kader van de overeenkomst aan de klant een dienst levert, dan zijn alle, verbintenissen van Van Der Linden Slijpservices B.V. voortvloeiend uit de overeenkomst inspanningsverbintenissen.

7.4 Van Der Linden Slijpservices B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7.5 Van Der Linden Slijpservices B.V. bewerkt/slijpt de instrumenten, maar staat niet in voor de werkbaarheid hiervan. Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade door of het gebruik van de (geslepen) instrumenten. De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. tegen elke actie welke (onder meer) is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen en/of gebruiken van instrumenten (letsel)schade wordt veroorzaakt bij haarzelf en/of derden.

7.6 Van Der Linden Slijpservices B.V. is steeds gerechtigd de klant te vragen voldoende zekerheid te stellen voor het nakomen van diens (al dan niet toekomstige) betalingsverplichting(en). Van Der Linden Slijpservices B.V. is gerechtigd de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de gevraagde zekerheid is gesteld.

7.7 De klant kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Van Der Linden Slijpservices B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.

7.8 De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de klant verstrekte instrumenten.

7.9 De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. voor elke aanspraak van de klant en/of derden wegens schade en kosten.

7.10 Op de door de klant aangegeven locatie waar Van Der Linden Slijpservices B.V. of door Van Der Linden Slijpservices B.V. ingeschakelde derden in het kader van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

7.11 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.12 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Van Der Linden Slijpservices B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

7.13 Van Der Linden Slijpservices B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door Van Der Linden Slijpservices B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Van Der Linden Slijpservices B.V. gewenst, heeft verstrekt.

7.14 De klant zorgt ervoor dat Van Der Linden Slijpservices B.V. op locatie zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals:

– gas, water en elektriciteit;

– verwarming;

– afsluitbare droge opslagruimte;

– op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

De klant zal Van Der Linden Slijpservices B.V. vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Van Der Linden Slijpservices B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van de klant of van onveilige situaties in diens organisatie.

7.15 De klant is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van Van Der Linden Slijpservices B.V. die zich bevinden in het bedrijf van de klant of op een door de klant aangewezen locatie waar de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden, niet zijnde de werkplaats (atelier) van Van Der Linden Slijpservices B.V..

7.16 Wanneer de klant zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor

vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning van Van Der Linden Slijpservices B.V. dit toelaat. Daarnaast is klant aansprakelijk voor alle daaruit voor Van Der Linden Slijpservices B.V. voortvloeiende (gevolg)schade.

7.17 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Van Der Linden Slijpservices B.V. staan of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Van Der Linden Slijpservices B.V. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7.18 De klant is gehouden Van Der Linden Slijpservices B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

7.19 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Van Der Linden Slijpservices B.V. onmogelijk maakt de overeenkomst naar behoren uit te voeren.

7.20 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

7.21 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Van Der Linden Slijpservices B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

7.22 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Van Der Linden Slijpservices B.V. de klant hierover van tevoren inlichten.

7.23 Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:

– de door klant verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;

– van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.

7.24 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

7.25 Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Van Der Linden Slijpservices B.V. bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij klant in rekening te brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Van Der Linden Slijpservices B.V..

Artikel 8 Levering en leveringstermijn

8.1 De door Van Der Linden Slijpservices B.V. opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

8.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering overschreden wordt, kan daarvan aan Van Der Linden Slijpservices B.V. slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven.

8.3 In het geval dat een door Van Der Linden Slijpservices B.V. met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden ten gevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij ten gevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

8.4 De klant is verplicht de geleverde producten in ontvangst te nemen. Blijft de klant hiermede in gebreke, dan worden de producten voor rekening en risico van de klant opgeslagen.

8.5 Eventuele verzend- of transportkosten zijn voor rekening van de klant.

8.6 Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer:

– de klant het werk heeft goedgekeurd;

– het werk door de klant in gebruik is genomen. Neemt de klant een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

– Van Der Linden Slijpservices B.V. schriftelijk of via de e-mail aan klant heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en de klant niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk of via de e-mail kenbaar heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

– de klant het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

8.7 Keurt de klant het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan Van Der Linden Slijpservices B.V., conform artikel 9 en 17 van deze algemene voorwaarden.

8.8 Keurt de klant het werk niet goed, dan zal hij Van Der Linden Slijpservices B.V. in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing, conform artikel 9 en 17 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Garantie

9.1 Van Der Linden Slijpservices B.V. staat voor een periode van 14 dagen na de (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie. De garantie is alleen van toepassing op instrumenten die worden gebruikt onder normale bedrijfsomstandigheden. Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele (letsel)schade door of het gebruik van de (geslepen) instrumenten.

9.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk dan staat Van Der Linden Slijpservices B.V. voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie en de gebruikte materialen, mits hij vrij was in de keuze daarvan. Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal Van Der Linden Slijpservices B.V. deze herstellen of vervangen.

9.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door klant aangeleverde materialen dan staat Van Der Linden Slijpservices B.V. voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking. Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal Van Der Linden Slijpservices B.V. de keuze maken of hij:

– werking opnieuw uitvoert. In dat geval moet de klant voor eigen rekening nieuw materiaal aanleveren;

– het gebrek herstelt. In dat geval moet de klant het materiaal franco aan Van Der Linden Slijpservices B.V. terugzenden;

– de klant crediteert voor een evenredig deel van de factuur.

9.4 Indien schade of gebreken aan een product zijn ontstaan door:

a. onoordeelkundig gebruik;

b. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

c. wijzigingen of reparaties door de klant of door onprofessionele derden;

d. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen, dan kan de klant geen beroep doen op de garantie.

9.5 De klant moet Van Der Linden Slijpservices B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.

9.6 De klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van Van Der Linden Slijpservices B.V. heeft voldaan.

Artikel 10 Risico-overgang

10.1 Het risico van verlies, beschadiging of gebruik van producten of diensten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden (onder andere expediteur of vervoerder) worden gebracht.

10.2 Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op een voorafgaand schriftelijk verzoek van de klant en op kosten van de klant afgesloten.

Artikel 11 Retentie

11.1 Van Der Linden Slijpservices B.V. heeft jegens de klant een retentierecht op de instrumenten en eventuele overige goederen en documenten, die daarvan afgifte verlangt, die Van Der Linden Slijpservices B.V. in verband met de overeenkomst onder zich heeft tot voldoening van alle kosten die Van Der Linden Slijpservices B.V. heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de klant voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Van Der Linden Slijpservices B.V. heeft dit retentierecht eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is.

11.2 Van Der Linden Slijpservices B.V. is jegens de klant nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die door het uitoefenen van een retentierecht, uitstel of opschorting voortvloeit. De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. voor iedere vorm van aansprakelijkheid waaronder schade die het gevolg is van het inroepen van het retentierecht.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Van Der Linden Slijpservices B.V. aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt. Overdracht van vorderingen wegens schade aan derden is uitgesloten.

12.2 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Van Der Linden Slijpservices B.V. is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

12.3 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant, diens medewerkers of door de klant ingeschakelde derden.

12.4 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het geleverde product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

12.5 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook doordat de klant niet alle veiligheidsvoorschriften in acht heeft genomen.

12.6 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit de overeenkomst, deze algemene voorwaarden of uit de wet.

12.7 Van Der Linden Slijpservices B.V. is niet aansprakelijk voor schade door dood, lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt door het gebruik van de verwerkte (geslepen) instrumenten. De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. tegen elke actie welke (onder meer) is gebaseerd op de bewering dat het zodanig beschikbaar stellen en/of gebruiken van instrumenten schade door dood, lichamelijk letsel of schade van welke aard dan ook heeft veroorzaakt bij haarzelf en/of derden.

12.8 Het gebruik van het product of dienst geschiedt voor rekening en risico van de klant. Van Der Linden Slijpservices B.V. staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van het product of dienst voor welk doel of gebruik dan ook.

12.9 In geen geval is Van Der Linden Slijpservices B.V. aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product of dienst heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

12.10 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door Van Der Linden Slijpservices B.V. geleverde product of dienst, sluit Van Der Linden Slijpservices B.V. iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

12.11 Van Der Linden Slijpservices B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Van Der Linden Slijpservices B.V. in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

12.12 Aansprakelijkheid voor materiaal of een dienst dat aangeleverd is door een toeleverancier van Van Der Linden Slijpservices B.V. aanvaardt Van Der Linden Slijpservices B.V. niet. De klant dient in dat geval rechtstreeks de betreffende toeleverancier aan te spreken.

12.13 De totale aansprakelijkheid van Van Der Linden Slijpservices B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 250,- (zegge: tweehonderdvijftig euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die de klant zou moeten maken om de prestatie van Van Der Linden Slijpservices B.V. aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de klant de overeenkomst heeft ontbonden;

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

12.14 De totale aansprakelijkheid van Van Der Linden Slijpservices B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 500,- (zegge: vijfhonderd euro)) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

12.15 Aansprakelijkheid van Van Der Linden Slijpservices B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Artikel 13 Overmacht

13.1 Van overmacht aan de zijde van Van Der Linden Slijpservices B.V. is onder andere sprake indien Van Der Linden Slijpservices B.V. verhinderd wordt haar verplichtingen uit de overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van onder meer oorlog, oorlogsgevaar, epidemie, pandemie, terrorisme, oproer, revolutie, molest, brand, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerbelemmeringen, defecten aan materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), niet- beschikbaarheid van materialen (waaronder wordt begrepen computers en andere telecommunicatiemiddelen), werkstaking, blokkades, bedrijfsbezetting, onvervangbare werknemers, transportmoeilijkheden als gevolg van weersomstandigheden en verkeersstoring, alles zowel in het bedrijf van Van Der Linden Slijpservices B.V. als in het bedrijf van de klant als in het bedrijf van derden die bij de overeenkomst zijn betrokken.

13.2 Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Van Der Linden Slijpservices B.V. ten gevolge waarvan Van Der Linden Slijpservices B.V. haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet volledig kan nakomen.

13.3 Wanneer de overmachtsituatie aan de zijde van Van Der Linden Slijpservices B.V. langer dan 3 maanden heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst te ontbinden.

13.4 Voor zover Van Der Linden Slijpservices B.V. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Van Der Linden Slijpservices B.V. gerechtigd het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 Betaling

14.1 Facturen zullen door de klant worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Reclames ten aanzien van een factuur dienen binnen 14 dagen na de factuurdatum schriftelijk of via de e-mail aan Van Der Linden Slijpservices B.V. gemeld te zijn.

14.2 Bij gebreke van specifieke betalingscondities zal de klant de volgende betalingscondities aanhouden:

a. bij balieverkoop contant;

b. als termijnbetaling is overeengekomen:

– bij zakelijke klanten: binnen 14 dagen na factuurdatum;

– bij particulieren klanten: 50% van de totale prijs bij opdracht (aanbetaling) en 50% van de totale prijs voor het moment dat overdracht plaatsvindt dit een ander in samenhang met artikel 11.

c. in alle overige gevallen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

14.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de gestelde betalingstermijn, dan is de klant, na door Van Der Linden Slijpservices B.V. ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling een contractuele rente van 10%, verschuldigd, met een minimum van 15% van het factuurbedrag. Indien bepalingen met betrekking tot de hoogte van de contractuele rente door de rechter als een onredelijk beding wordt aangemerkt, dan wordt teruggevallen op de wettelijke handelsrente. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De klant garandeert en is verplicht tot vergoeding van alle door Van Der Linden Slijpservices B.V. gemaakte gerechtelijke- als buitengerechtelijke (incasso)kosten. De klant vrijwaart Van Der Linden Slijpservices B.V. voor deze kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich uitsluitend niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.

14.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Van Der Linden Slijpservices B.V. op de klant onmiddellijk opeisbaar.

14.5 Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de klant bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 15 Beëindiging

15.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

15.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet voor volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke of elektronische opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Dutch Dental Instrument zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.3 Van Der Linden Slijpservices B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de klant – al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Van Der Linden Slijpservices B.V. zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

15.4 Indien de klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Van Der Linden Slijpservices B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Van Der Linden Slijpservices B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 16 Annulering

Indien de klant de bestelling van producten of diensten annuleert, worden alle reeds door Van Der Linden Slijpservices B.V. in redelijkheid gemaakte kosten waaronder reeds gemaakte projectkosten, ontwikkelings- en loonkosten aan de klant in rekening gebracht. De klant verplicht en garandeert dat zij deze kosten aan Van Der Linden Slijpservices B.V., zonder verrekening en/of korting, aan Van Der Linden Slijpservices B.V. zal vergoeden.

Artikel 17 Klachtenregeling en verjaring

17.1 De klant dient klachten over geleverde producten en/of diensten in te dienen binnen 14 dagen na de (op)levering. Klachten dienen uitsluitend schriftelijk bij Van Der Linden Slijpservices B.V. te worden gemeld.

17.2 Klachten die niet tijdig en niet op de voorgeschreven wijze worden ingediend, worden niet door Van Der Linden Slijpservices B.V. in behandeling genomen.

17.3 Alle rechtsvorderingen jegens Van Der Linden Slijpservices B.V. verjaren door verloop van 1 jaar na de aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden, met dien verstande dat voor consumenten een verjaringstermijn geldt van 2 jaar.

Artikel 18 Diverse bepalingen

18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de klant na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Op de tussen Van Der Linden Slijpservices B.V. en de klant gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18.3 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Van Der Linden Slijpservices B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Van Der Linden Slijpservices B.V. gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Van Der Linden Slijpservices B.V. zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

18.4 De klant zal eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste heeft ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.5 Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een klant die gevestigd is buiten Nederland, is Van Der Linden Slijpservices B.V. gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of –naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de klant is gevestigd.

18.6 Het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten, evenmin als enige andere internationale regelingen waarvan uitsluiting is toegestaan.

Schuiven naar boven